Haslo Mhanje


A friend told me the other day about a poem that reminds her of me. Its in Marathi.If you understand Marathi,you must read this.I do not remember the name of the Poet.Full credits to him.

हसलो म्हणजे…

हसलो म्हणजे सुखात आहे असे नाही,

हसलो म्हणजे दुख:त नव्हतो असे नाही!!

हसलो फक्त स्वत:च्या फजितीवर,

निर्लज्यागत दिली होती स्वत:च ताळी!

हसलो कारण शक्य नव्हते दूसरे काही,

डोळ्यात पाणी नव्हते असे नाही!!

हसलो कारण तूच म्हणाली होती कधी,

याहून नवे चेह-याला काही शोभत नाही!

हसलो कारण तुला विसरने जेवढे अवघड,

तितके काही गाल प्रसरने अवघड नाही!!

हसलो कारण दुस-यानाही बरे वाटते,

हसलो कारण ते तुला खरे वाटते!

हसलो म्हणजे फक्त उगवली फुले कागदी,

आतून आलो होतो बहरुण असे नाही!!

हसलो कारण बत्तिशी कुरूप आहे,

खाण्याची अन दाखवन्याची एकच आहे!

हसलो कारण सत्याची मज भिती नव्हती,

हसलो कारण त्यावाचुन सुटका नव्हती !!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s